Ogólne warunki sprzedaży Spółki Prema SA

PREMA S.A. – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Z DNIA 15.12.2022

§ 1 DEFINICJE

 1. PREMA – „Prema” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000029405, NIP: 5251551237, REGON: 012195247.
 2. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć z PREMĄ umowę sprzedaży.
 3. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy PREMA a Kupującym. Umowa może być zawarta także poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie złożonego Zamówienia przez PREMA oraz poprzez złożenie Oferty przez PREMA i jej akceptację przez Kupującego.
 5. Towar – nabywana na podstawie Umowy rzecz lub rzeczy ruchome.
 6. Siła Wyższa zdarzenie lub zdarzenia zewnętrzne spowodowane okolicznościami o charakterze naturalnym (żywiołowym) lub przypadkowym, lecz niemożliwym do uniknięcia, niezależne od woli Stron oraz przez Strony niezawinione, powstałe po zawarciu Umowy, którym nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Przez okoliczności, o których mowa powyżej należy rozumieć w szczególności zdarzenia spowodowane siłami przyrody, konfliktami zbrojnymi, zarządzeniami władz państwowych utrudniającymi lub ograniczającymi prowadzenie działalności, w tym gospodarczej, strajkami etc.
 7. Zapytanie Ofertowe – pytanie przesłane do PREMA przez Kupującego dotyczące Towarów oferowanych przez PREMA, na podstawie którego PREMA sporządza ofertę
 8. Oferta – sporządzony przez PREMA dokument/e-mail zawierający informacje dotyczące elementów przedmiotowo istotnych Umowy, której zawarcie PREMA proponuje  Kupującemu. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące Towaru, jego ilości, cen, sposobu płatności, warunkach dostawy oraz innych warunkach Umowy.
 9. Zamówienie – potwierdzenie przez Kupującego warunków Umowy wskazanych w Ofercie lub ustalonych przez PREMA z Kupującym w odrębnym dokumencie, w tym w korespondencji mailowej.
 10. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć z PREMA Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Dostawa – dostarczenie przez PREMA Towaru do miejsca, w terminie i na warunkach określonych w Umowie.
 12. Dowód dostawy dokument potwierdzający dostarczenie Towaru.
 13. Reklamacja – złożone PREMA przez Kupującego zawiadomienie o istnieniu wady jakościowej lub ilościowej Towaru oraz o zamiarze realizacji przez Klienta uprawnień w ramach rękojmi lub gwarancji. Zawiadomienie powinno przybrać formę dokumentu, w tym wiadomości mailowej oraz zawierać niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWS określają zasady zawierania Umów, w ramach których Sprzedawcą jest PREMA.
 2. OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów, których przedmiotem jest sprzedaż Towaru przez PREMA i stanowią integralną część każdej Umowy, chyba że z jej treści wyraźnie wynika okoliczność przeciwna.
 3. OWS dostępne są w siedzibie PREMA oraz na stronie internetowej www.prema.com.pl w zakładce „Firma”. OWS mogą być także przesłane Kupującemu w korespondencji e-mail lub przekazane w innej formie.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a OWS pierwszeństwo znajdują zastosowania Umowy. PREMA i Kupujący pozostaną związani postanowieniami OWS w zakresie, w jakim nie wyłączyła ich treść Umowy.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Na mocy Umowy PREMA zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Towaru, a Kupujący do jego odbioru i zapłaty ceny.
 2. Oferta przedstawiana jest przez PREMA według wytycznych Kupującego, których PREMA nie ma obowiązku weryfikować. Ewentualne błędy lub niejasności w Zamówieniu obciążają Kupującego i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Kupującego wobec PREMA.

§ 4 TERMIN REALIZACJI UMOWY

 1. Termin dostawy Towaru jest określony w Umowie. W przypadku, gdy PREMA i Kupujący uzgodnili obowiązek wpłaty przez Kupującego zaliczki, bieg terminu dostawy Towaru rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wpływu zaliczki na rachunek bankowy lub do kasy PREMA. W przypadku ustalenia terminu oznaczonego konkretną datą, termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu o liczbę dni, które upłynęły pomiędzy datą zawarcia Umowy a datą następującą po dniu wpływu zaliczki na rachunek bankowy lub do kasy PREMA.
 2. PREMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z Siły Wyższej oraz innych okoliczności niezależnych od PREMA, takich jak w szczególności brak dostępności danego Towaru na rynku powodującą konieczność dłuższego oczekiwania na Towar.
 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej oraz innych okoliczności niezależnych od PREMA, takich jak w szczególności brak dostępności danego Towaru na rynku powodującą konieczność dłuższego oczekiwania na Towar, PREMA zawiadomi o tym fakcie Kupującego podając przyczynę i zakres przewidywanego opóźnienia.

§ 5 DOSTAWA

 1. Dostawa może być zrealizowana osobiście przez PREMA lub za pośrednictwem kuriera wskazanego przez PREMA. Wszystkie podane przez PREMA ceny są cenami loco magazyn PREMA, co ma to znaczenie, że Kupujący ponosi koszty transportu Towaru oraz jego ubezpieczenia.
 2. Kupujący zapewnia obecność osoby uprawnionej do odbioru Towaru w umówionym terminie jego Dostawy. Kupujący oświadcza, że osoba dokonująca odbioru Towaru jest upoważniona do dokonania czynności odbioru Towaru.
 3. Kupujący zapewnia rozładunek Towaru i ponosi jego koszty.
 4. W chwili odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wagi, opakowania oraz ilości Towaru. W przypadku dostrzeżenia przez Kupującego niekompletności bądź uszkodzenia przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności mających na celu zgłoszenie tego faktu przewoźnikowi. Odbiór przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń wiąże Kupującego. W przypadku braku możliwości weryfikacji ilości Towaru ze względu na sposób jego opakowania, Kupujący może w terminie 2 dni od daty odbioru Towaru zgłosić braki ilościowe lub niezgodność przesyłki z Umową. Niedotrzymanie ww. terminu oznacza odbiór przesyłki bez zastrzeżeń.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego, Towar zostanie złożony w magazynie PREMA lub podmiotu trzeciego, na koszty i ryzyko Kupującego. W takim przypadku PREMA wezwie Kupującego do odbioru Towaru, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin pod rygorem odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odpowiedniej adnotacji na dokumentach związanych z Towarem lub liście przewozowym, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu opakować PREMA, na koszt PREMA.
 7. PREMA wraz z Towarem dostarczy Kupującemu dokumentację z nim związaną, tj. w szczególności instrukcję obsługi oraz atesty, certyfikaty etc. PREMA może dostarczyć także dodatkową dokumentację, jeżeli Kupujący zgłosi takie zapotrzebowanie najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, przy czym koszty z tego wynikające poniesie Kupujący.
 8. PREMA może ponieść koszty transportu Towaru oraz jego ubezpieczenia, jeżeli tak stanowi Umowa.
 9. Z momentem wydania Towaru przewoźnikowi, wszelkie korzyści i ciężary, a także ryzyko jego przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego.

§ 6 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonuje płatności według zasad wskazanych w Umowie.
 2. Wszystkie podawane przez PREMĘ ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 3. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania ceny sprzedaży gotówkową za pokwitowaniem lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie określonym Umową. W przypadku braku określenia w Umowie terminu płatności, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystawienia Kupującemu rachunku/faktury VAT.
 4. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie za Towar, PREMA jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz domagania się naprawienia szkody. W przypadku Konsumentów naliczane odsetki będą odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym PREMA.
 6. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towary już dostarczone, PREMA ma prawo wstrzymać dostawę kolejnych partii Towarów i uzależnić ich dostarczenie od przedpłaty lub zabezpieczenia zapłaty przez Kupującego.

§ 7 ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Po zawarciu Umowy Kupujący może wnioskować o zmianę jej warunków, tj. np. miejsca lub terminu dostawy. Zmiana Umowy dochodzi do skutku, o ile zostanie zaakceptowana przez PREMA. Jeśli ze zmianą Umowy związane są dodatkowe koszty, PREMA poinformuje Kupującego o ich wysokości. Kupujący może nie wyrazić zgody na zmianę Umowy po uzyskaniu informacji dotyczącej wysokości kosztów. Akceptacja kosztów przez Kupującego powoduje zmianę Umowy.
 2. PREMA może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Kupującego jej postanowień, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 3 dni. PREMA może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonym od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń.

§ 8 RĘKOJMIA

 1. PREMA zapewnia, że wszystkie sprzedawane Towary są zgodne z ich specyfikacją oraz są dobrej jakości.
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie  12 miesięcy od dnia wydania Towaru objętego  Umową sprzedaży Towaru. Postanowienie ze zdania poprzedniego nie dotyczy transakcji, w których Kupującym jest Konsument – chyba, że przedmiotem Umowy jest zakup używanej rzeczy ruchomej. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi przy  Umowach z konsumentami wygasają po upływie 24 miesięcy od dnia wydania Towaru objętego Umową
 3. PREMA nie ponosi odpowiedzialności z tytuł rękojmi, jeżeli wadliwość Towaru wynika z niewłaściwego lub nienależytego użycia Towaru, w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi, a także jego niewłaściwego przechowywania lub przemieszczania, instalacji, montażu lub konserwacji. Rękojmia nie obowiązuje również w przypadku, gdy przyczyną powstania wady były okoliczności związane z zaistnieniem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian lub korzystania z niewłaściwego oprogramowania.
 4. Kupujący zgłaszający roszczenia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć wadliwy Towar do PREMA.
 5. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący niebędący Konsumentem może żądać wyłącznie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Kupujący – Konsument może żądać także obniżenia ceny, usunięcia wad – chyba, że koszty związane z ich usunięciem przewyższają wartość Towaru będącego przedmiotem Umowy, a także odstąpić od Umowy.
 6. W każdym przypadku odpowiedzialność PREMA z tytułu rękojmi w Umowach, w których Kupujący nie jest Konsumentem jest ograniczona do wartości Towaru będącego przedmiotem rękojmi.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁÓW INNYCH NIŻ RĘKOJMIA

 1. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy, a przed Dostawą Towaru przez PREMA, Kupujący zrezygnuje z całości lub części Zamówienia lub odstąpi od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie PREMA, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia przez PREMA od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, PREMA przysługuje kara umowna w wysokości 20%  ceny sprzedaży netto.
 3. PREMA w stosunkach z Kupującymi niebędącymi Konsumentami nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikła stratę lub zniszczenie, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Towarem, odniesione przez Kupującego nie będącego Konsumentem lub inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza PREMA jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży Towarów określonych w fakturze VAT.

§ 10 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość (poza lokalem PREMA) może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 3 poniżej, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towary PREMA nie później niż do 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 4. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy:
  a) w formie pisemnej – poprzez przesłanie oświadczenia wraz z przedmiotem Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 9 poniżej.
  b) w formie dokumentowej – składając oświadczenie w formie e-mail bezpośrednio na adres poczty elektronicznej PREMA: reklamacje@prema.com.pl , i odesłanie przedmiotu Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 9 poniżej.
 5. PREMA niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. PREMA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Towarów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcji produktu.
 9. Wszystkie zwroty produktów powinny być adresowane na wskazany poniżej adres magazynu PREMA: ul. Wrzesińska 14, 61-021 Poznań


§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania PEMA do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie PREMA o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez PREMA na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a PREMA.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a PREMA, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji UMOWY jest PREMA. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem adresu: iod@prema.com.pl.
 2. W związku z realizacją Umowy PREMA może przetwarzać takie dane jak: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te mogą być pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą jak i od ich pracodawców/zleceniodawców.
 3. Dane przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą obligować PREMA do dłuższego przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą PREMA usługi IT, usługi obsługi prawnej, księgowe, doradcze, kurierskie lub pocztowe.
 7. W związku z przetwarzaniem danych Kupującemu przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PREMA lub stronę trzecią, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania PREMA o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu korespondencyjnego w tym adresu e-mail. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje tym, że korespondencję wysłaną na wskazany wcześniej przez Kupującego adres, w tym adres e-mail, uważa się za skutecznie doręczoną.
 2. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS po zawarciu Umowy.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygną przez Sąd właściwy dla siedziby PREMA. Zapis niniejszy nie dotyczy Konsumentów. Konsumenci mogą wnieść powództwo do Sądu właściwego w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie prawo polskie.
 5. Załącznik do niniejszych OWS stanowi Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B