Ogólne warunki zakupu

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SPÓŁKI PREMA SA

§ 1 Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin:

„KUPUJĄCY” – oznacza spółkę PREMA SA, z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 00-071 Warszwa NIP 525-15-51-237, KRS 0000029405, REGON 012195247

„DOSTAWCA” – oznacza każdy podmiot, do którego zaadresowane jest zamówienie,

„TOWAR” – oznacza ogół surowców, materiałów, części, prefabrykatów, wyrobów, urządzeń itp. kupowanych przez KUPUJĄCEGO,

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez kupującego u dostawcy.
 2. Jeśli umowa wiążąca dostawcę i kupującego lub inny dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy nimi nie określa zasad składania i potwierdzania zamówień oraz dostawy towarów lub usług w sposób szczególny, obowiązują niniejsze OWZ.
 3. Wszelkie odstępstwa od OWZ wymagają pisemnego potwierdzenia przez kupującego oraz dostawcę pod rygorem nieważności.
 4. OWZ stosują się do wszystkich dostaw towarów i usług wynikających ze złożonego zamówienia.
 5. Przyjmując zamówienie do realizacji dostawca akceptuje OWZ.
 6. Jeśli dostawca nie zgadza się z postanowieniami OWZ, to jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.
 7. Kupujący w takim przypadku zastrzega sobie prawo wycofania zamówienia.

§ 3 Zamówienie – potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Zarówno złożone przez kupującego zamówienie jak i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez odbiorcę wymaga formy pisemnej – oświadczenia złożonego przez osobę do tego upoważnioną – i może być przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail, skan dokumentu papierowego), faksem lub jako krótka wiadomość tekstowa (SMS).

§ 4 Ceny i koszty

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji dostawca nie może jednostronnie podnieść ustalonych cen.
 2. Ceny na potwierdzeniu są cenami DDP zgodnie z Incoterms 2010.

§ 5 Dostawy

 1. Dostawa towaru lub usługi musi być zgodna z zamówieniem złożonym w formie pisemnej przez kupującego.
 2. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub bez zamówienia. Koszty z tego wynikające obciążają dostawcę.
 3. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego bez faktury lub dokumentu Wz dostawcy oraz w sytuacji, gdy ww. dokumenty nie zawierają numeru zamówienia, nazwy i ilości towaru.
 4. Jeżeli dostawca w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia nie potwierdzi przyjęcia go do realizacji, kupujący może zamówienie wycofać bez jakichkolwiek skutków finansowych.
 5. Kupujący ma prawo do wycofania zamówienia w terminie do 7 dni przed datą dostawy oraz do zwrotu dostarczonego zgodnie z zamówieniem towaru w terminie 14 dni od daty dostawy.
 6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w dni robocze, w godzinach pracy magazynu kupującego.

§ 6 Termin i miejsce dostawy, ilość towaru

 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w ilości i terminie określonym w zamówieniu lub zgodnie z odrębnie ustalonym harmonogramem dostaw.
 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu wskazanego przez kupującego.
 3. Jeżeli kupujący nie wskaże w zamówieniu lub harmonogramie dostaw innego adresu – miejscem dostawy jest Magazyn Centralny kupującego mieszczący się w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 14.
 4. Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, szkód lub strat poniesionych przez kupującego wynikających:
  • z nieterminowej realizacji dostawy,
  • dostawy towaru w ilości innej niż uzgodniona,
  • dostawy do innego magazynu niż wskazany przez kupującego,
  • z niedostarczenia zamówionego towaru w ogóle

lub z ww. zdarzeniami związanych.

§ 7 Kontrola jakości

 1. Dostawca dostarczy towar o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w zamówieniu lub wynikającymi z obowiązujących norm, certyfikatów jakości lub atestów.
 2. Kupujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli jakości towaru każdej dostawy.
 3. Jeśli ustalonych warunków jakości nie spełni przynajmniej 98% skontrolowanego w ww. sposób towaru, za niezgodną z wymaganą jakością uznaje się całą dostawę.
 4. W takim przypadku koszty badań i wymiany towaru na jakościowo właściwy obciążają dostawcę.

§ 8 Ubezpieczenie dostawy

 1. Dostawca obowiązany jest ubezpieczyć na swój koszt towar dostarczany kupującemu własnymi środkami transportu.

§ 9 Gwarancja i rękojmia

 1. Na dostarczony towar dostawca udziela kupującemu gwarancji na okres wskazany w zamówieniu liczony od dnia dostawy tego towaru do magazynu.
 2. Wady stwierdzone przez kupującego przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się usunąć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy.
 4. Powyższe nie narusza prawa kupującego do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania, jak również nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 5. Na dostarczony towar dostawca udziela kupującemu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym na taki sam okres, na jaki udzielił gwarancji.

§ 10 Poufność

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych OWZ, jak również informacje pozyskane przez dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące kupującego i nie udostępnione publicznie, będą uważane przez strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim.
 2. W szczególności dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od dostawcy.
 3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia, oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.
 4. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą kupującego pod rygorem nieważności.
 5. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelka dokumentacja techniczna, czy informacje techniczne przekazane dostawcy przez kupującego w związku z zamówieniem pozostają wyłączną własnością kupującego i mogą być wykorzystane wyłącznie do sprawnej realizacji zamówienia.
 2. Dostawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta przekazanej dokumentacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Dostawca zapewni nadzór nad przekazanymi dokumentami w sposób umożliwiający kontrolę ich rozpowszechniania.
 4. Dostawca zwróci przedmiotową dokumentację bezzwłocznie na żądanie kupującego.

§ 12 Siła wyższa

 1. Każda ze stron ma prawo wycofać się z procesu realizacji zamówienia lub wprowadzić do niego dowolne zmiany wyłącznie wówczas, gdy zajdą okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne oraz będące poza kontrolą stron, tj. takie, którym nie można było zapobiec, lub których przy dochowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć, w szczególności takich jak pożar, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, epidemia, wojna, zamieszki, powstanie itp.

§ 13 Sprawy sporne

 1. Sprawy sporne, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze polubownej, arbitrażu, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWZ wiążą strony z chwilą potwierdzenia zamówienia przez dostawcę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B