Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka BHP

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności PREMA SA. Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych i nieliczne lekkie wypadki – nie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą – od utworzenia przedsiębiorstwa w 1953 roku do chwili obecnej.

Dbając jednak o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Spółki oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas gości były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz spełniając – zgodnie z przyjętą Polityką Jakości – oczekiwania naszych Klientów, wdrożyliśmy w PREMA SA system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N-45001:2018, odpowiedni do charakteru działań i związanych z nimi zagrożeń.

PREMA SA prowadząc działalność handlową, rozwijając sieć handlową i modernizując infrastrukturę:

 • zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnia mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, dotyczące
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągle doskonali działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Gwarancją przestrzegania przyjętych zasad postępowania jest stałe podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka BHP została zakomunikowana pracownikom PREMA SA oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka BHP jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności. 

Jako Dyrektor Generalny PREMA SA zapewniam wszelkie niezbędne zasoby i środki dla wdrożenia i utrzymywania Polityki BHP. 

Zenon Szpoton
Dyrektor Generalny

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Spółki PREMA SA nr 3/07 z dnia 5 stycznia 2007 r.

Polityka jakości

PREMA S.A. prowadząc działalność handlową od 1953 roku stała się znaczącym partnerem dla globalnych liderów rynku jako wiarygodny dostawca łożysk, elementów przenoszenia napędu, elementów pneumatyki i hydrauliki, wyposażenia do montażu i diagnostyki oraz innych wyrobów z zakresu budowy i eksploatacji maszyn.

Głównym celem działania spółki jest aktywna sprzedaż wyrobów i usług dla rzetelnego zaspokajania potrzeb klientów, przy założeniu uzyskiwania optymalnych wyników ekonomicznych.

Dla realizacji tego celu:

 • współpracujemy z największymi podmiotami z branży technicznej,
 • prowadzimy ciągły monitoring i analizę potrzeb klientów,
 • powiększamy ofertę asortymentową,
 • poszerzamy ofertę usług serwisowych,
 • zapewniamy pracownikom niezbędną infrastrukturę,
 • wyposażamy pracowników w narzędzia potrzebne do sprawnego działania,
 • umożliwiamy pracownikom poszerzanie i aktualizację wiedzy organizując niezbędne szkolenia, w tym we współpracy z dostawcami,
 • działamy zgodnie z zasadami etyki,
 • wymagania klientów poddajemy przeglądowi i podejmujemy się realizacji potrzeb, które są zgodne z ofertą oraz możliwościami technicznymi i organizacyjnymi spółki,
 • rozpoznajemy i stosujemy przepisy prawne związane z prowadzoną działalnością.

Powyższe działania realizują pracownicy spółki, od których wymagamy:

 • zaangażowania,
 • lojalności,
 • zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • postępowania zgodnie z obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami,
 • działania zgodnego z udzielonymi pełnomocnictwami i kompetencjami,
 • zgłaszania podjęcia dodatkowej aktywności zawodowej.

Polityka Jakości została zakomunikowana pracownikom spółki.

Polityka Jakości jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności i adekwatności.

Jako Dyrektor Generalny PREMA SA zapewniam wszelkie niezbędne zasoby dla wdrożenia i utrzymywania polityki jakości oraz sytemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zenon Szpoton
Dyrektor Generalny

Zarządzenie nr 2/18 Dyrektora Generalnego z dnia 30 marca 2018 r.

Polityka środowiskowa

Dbając o to, aby działalność spółki PREMA SA polegająca na obrocie łożyskami i akcesoriami łożyskowymi, narzędziami do obsługi łożysk, elementami przenoszenia napędu, elementami pneumatyki i hydrauliki, materiałami konstrukcyjnymi oraz wsparciu technicznym prowadzona była w sposób pozwalający na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09, odpowiedni do charakteru i skali wpływu tej działalności na środowisko.

Nasze główne działania:

 • ustanawianie i realizacja celów środowiskowych,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów a także innych wytycznych i norm z zakresu ochrony środowiska,
 • monitorowanie i ograniczanie zużycia nieodnawialnych nośników energii,
 • monitorowanie i ograniczanie wytwarzania odpadów opakowaniowych,
 • monitorowanie i ograniczanie emisji do atmosfery z procesów spalania paliw,
 • dbanie o estetykę budynków i szaty roślinnej w posiadanych lub użytkowanych obiektach,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

Polityka Środowiskowa została zakomunikowana pracownikom spółki oraz jest dostępna dla zainteresowanych stron.

Polityka Środowiskowa jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

Jako Dyrektor Generalny PREMA SA zapewniam wszelkie niezbędne zasoby dla wdrożenia i utrzymywania polityki środowiskowej.

Zenon Szpoton
Dyrektor Generalny

Zarządzenie nr 2/18 Dyrektora Generalnego z dnia 30 marca 2018 r.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B