Polityka prywatności i plików Cookies

Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie z serwisu www.prema.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) może powodować przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych lub danych, które nie są danymi osobowymi, jednak przy odpowiednim połączeniu z innymi danymi, mogą umożliwić identyfikację osoby fizycznej, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych jest PREMA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029405, NIP 5251551237 (zwana dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora wyłącznie od użytkowników, podczas korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zapisywane pliki cookies.

Jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowego celu, któremu Serwis powinien służyć – udostępnienie treści informacyjnych – nie powoduje pozyskiwania przez Administratora danych identyfikacyjnych osoby fizycznej.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usługi formularza kontaktowego, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w zakresie:
  1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko;
  2. Dane teleadresowe – adres, adres e-mail, telefon;
  3. Dane zamieszczone w wiadomości kontaktowej – wszelkie dane zamieszczone przez osobę nawiązującą kontakt dobrowolnie w wiadomości kontaktowej.
 3. Niezależnie od powyższego, Administrator w ramach podejmowanych czynności wykorzystuje w Serwisie pliki cookies. W zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika Serwisu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. W ramach Serwisu Administrator korzysta z następujących plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 1. Dane pozyskiwane przez Administratora w ramach usługi formularza kontaktowego przetwarzane są w celu zachowania możliwości udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na skierowaną do Administratora wiadomość. Dane te przetwarzane są przez okres niezbędny do całkowitego wyjaśnienia okoliczności podnoszonych przez Użytkownika w skierowanej wiadomości. W niektórych przypadkach informacje określone w treści wiadomości, po zanonimizowaniu danych mogą być przetwarzane przez Administratora przez dłuższy okres dla celów analityczno-statystycznych w zakresie kwestii poruszanych przez Użytkowników.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Świadczenia usług reklamowych
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane innym podmiotom działającym na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Łącza zawnętrzne.

 1. Na stronie Serwisu udostępnione zostały ponadto linki mediów społecznościowych np. Youtube. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Serwisu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami. Na serwer mediów społecznościowych zostanie przekazana informacja o wizycie na stronie Serwisu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych zostaną przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.
 2. Na stronie Serwisu mogą znajdować się także inne łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Serwisu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat.
 3. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Administrator nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy Administrator posiada zbiór danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Użytkownika, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  7. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora?

 1. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania w ramach Serwisu plików cookies, jest uzasadniony interes Administratora rozumiany jako dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, wykonywanie pomiarów/analiz aktywności w ramach udostępnianej treści oraz ich udoskonalanie, jak również marketing własny Administratora.
 2. Podstawą przetwarzania danych zawartych w formularzu kontaktowym, jest dobrowolna zgoda Użytkownika.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik informowany jest o konieczności akceptacji niniejszej Polityki Prywatności regulującej zasady przetwarzania danych i wykorzystywania plików cookies.
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik może wycofać zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Administratorem.
 6. Należy pamiętać, że ograniczenie możliwości przetwarzania plików cookies może  ograniczyć dostęp Użytkownika do niektórych funkcji Serwisu.

Dodatkowe uprawnienia Użytkownika.

 1. W każdej chwili Użytkownik Serwisu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego).

Kontakt

PREMA SA

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Warszawa

e-mail: iod@prema.com.pl

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B