O firmie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SPÓŁKI PREMA S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Gdy w ogólnych warunkach sprzedaży używa się pojęcia SPRZEDAWCA, oznacza to firmę PREMA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 49/51, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029405.

2.     Gdy w ogólnych warunkach sprzedaży używa się pojęcia KUPUJĄCY, oznacza to osobę fizyczną lub prawną, która ze SPRZEDAWCĄ zawarła umowę sprzedaży towarów lub usług.

3.     Umowa sprzedaży pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM może być zawarta na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W takim przypadku pierwszeństwo mają indywidualnie uzgodnione warunki przed odpowiednimi postanowieniami ogólnych warunków sprzedaży.

4.     Zawarcie umowy na warunkach niniejszych ogólnych warunków dochodzi po wyrażeniu na niego zgody przez KUPUJĄCEGO, potwierdzonej odbiorem faktury sprzedaży bez zastrzeżeń.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1.        Przedmiotem sprzedaży są określone w umowie towary będące w obrocie SPRZEDAWCY lub usługi świadczone przez SPRZEDAWCĘ.

2.        SPRZEDAWCA zobowiązuje się przenieść na KUPUJĄCEGO własność towaru i mu ten towar wydać, a KUPUJĄCY zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić SPRZEDAWCY cenę. Powyższe odnosi się odpowiednio do usługi.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.        Ceny podawane przez SPRZEDAWCĘ są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

2.        Podawane ceny są na bazie loco magazyn SPRZEDAWCY.

3.        Uzgodniona przez strony cena sprzedaży może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ceny dokonanej przez kontrahenta zagranicznego lub dostawę krajowego albo też w wyniku wystąpienia zdarzeń, na których zaistnienie SPRZEDAWCA nie miał wpływu np. zmiana kursu walut, stawek celnych, podatkowych i innych tego rodzaju.

4.        Strony ustalają, że warunkiem koniecznym i wystarczającym dla dokonania zmiany ceny jest prawidłowe zawiadomienie KUPUJĄCEGO o nowej cenie, a brak jego sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oznacza jego zgodę na zakup towaru w cenie wskazanej w zawiadomieniu.

TERMIN PŁATNOŚCI

1.        Za sprzedany towar KUPUJĄCY jest zobowiązany zapłacić przedpłatą na konto, za pobraniem lub za pomocą serwisu PayU.

OPAKOWANIA

1.        Towar będzie dostarczany w opakowaniach standardowo stosowanych przez producentów i/lub SPRZEDAWCĘ.

2.        W przypadku odpowiedniej adnotacji na dokumentach sprzedaży, KUPUJĄCY może być zobowiązany do zwrotu opakowań do magazynu,  z którego nastąpiło wydanie towaru, lub innego, wskazanego przez SPRZEDAWCĘ.

TERMIN DOSTAWY

1.        Termin dostawy określony jest w potwierdzeniu zamówienia.

2.        SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę uniemożliwiającą dostawę w oznaczonym terminie, spowodowaną  przyczynami, na które SPRZEDAWCA nie miał wpływu, takimi jak: strajk, lokaut, złe warunki atmosferyczne, blokady dróg , zamach terrorystyczny, działania wojenne, inne przyczyny wynikłe z ograniczeń wprowadzonych przez władze.

WYDANIE TOWARU

1.     Odbiór towarów następować będzie w magazynie SPRZEDAWCY wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub w miejscu wystawienia faktury.

2.     Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie zostanie wskazane miejsce odbioru towaru oznacza to, że towar należy odebrać w magazynie Oddziału SPRZEDAWCY, który zamówienie potwierdził.

3.     Jeżeli sprzedany towar ma być dostarczony do miejsca wskazanego przez KUPUJĄCEGO wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia tego towaru przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi. W takim przypadku koszty ubezpieczenia towaru na czas przewozu oraz koszty przewozu obciążają KUPUJĄCEGO.

RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARU

Od chwili wydania towaru KUPUJĄCEMU ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ubytki i szkody w wydanym towarze.

Rękojmia za wady prawne rzeczy

SPRZEDAWCA zapewnia, iż wszystkie sprzedawane przez niego towary stanowią jego własność i nie ciążą na nich prawa osób trzecich.

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY

1.     SPRZEDAWCA zapewnia, iż wszystkie towary sprzedawane przez niego są dobrej jakości, są produktem bezpiecznym i posiadają cechy, które czynią je przydatne do umówionego użytku.

2.     W przypadku gdyby się okazało, iż sprzedany towar ma wady, a wady te nie powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY - tj. wskutek uszkodzenia lub zniszczenia powstałego z winy KUPUJĄCEGO,  niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej konserwacji, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego instalowania i użytkowania, samowolnie dokonanych napraw i innych okoliczności mogących w istotny sposób wpłynąć na trwałość towaru - SPRZEDAWCA wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad.

3.     Pod rygorem utraty praw płynących z rękojmi KUPUJĄCY zobowiązany jest zawiadomić SPRZEDAWCĘ o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

4.     Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w terminie 12 miesięcy od daty zakupu towaru.

5.     Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi określona przepisami powszechnie obowiązującymi zostaje ograniczona do postanowień niniejszych ogólnych warunków.

ZAWIADOMIENIE O ROSZCZENIACH

1.     Roszczenie dotyczące wad powstałych po odebraniu wyrobów winne być przekazywane SPRZEDAWCY przez KUPUJĄCEGO w formie pisemnej, w ciągu 2 dni od chwili powstania.

2.     Roszczenie wraz z zakupionym towarem  winno być złożone w miejscu zakupu.

3.     Roszczenie winno zawierać: dane KUPUJĄCEGO (dane personalne lub nazwę, adres, nr telefonu kontaktowego, nr faksu, adres poczty elektronicznej), nazwę i wszystkie identyfikatory wyrobu (typ, numer seryjny itp.), cenę wyrobu, datę produkcji (w przypadku gdy jest podana na wyrobie lub opakowaniu), datę zakupu, miejsce zakupu, numer dowodu zakupu, datę powstania wady lub uszkodzenia, opis wady lub uszkodzenia.

4.     Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedstawienie przez KUPUJĄCEGO dowodu zakupu wyrobu u SPRZEDAWCY.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ jest sąd miejscowo właściwy dla SPRZEDAWCY.

2.     W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach sprzedaży zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Partnerzy

 • SKF Authorised Distributor
 • INA
 • TIMKEN
 • Gates
 • Loctite
 • Festo
 • HIWIN
 • Fenner Drives
 • MOTUL
 • NSK
 • Bosch Rexroth
 • Renold
 • SMC
 • PBF
 • GGB
 • KTR
 • WD-40
 • LBC
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • Accor
 • Henkel
 • Kinex
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps
 • JTEKT

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij